Medezeggenschap

In overeenstemming met de “Wet Medezeggenschap Onderwijs” is er aan onze school een medezeggenschapsraad verbonden.

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding (3 ouders en 3 personeelsleden). De advies- en instemmingbevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. De medezeggenschapsraad is een belangrijke schakel tussen school en bestuur.

De medezeggenschapsraad wordt ingeschakeld bij alle beleidsmatige zaken betreffende onze school zoals:

 • een sollicitatieprocedure
 • vaststellen van het vakantierooster
 • vaststellen van het activiteitenplan (of onderdelen ervan)
 • vaststellen van het formatieplan
 • vaststellen van de schoolgids

Elk jaar vinden er verkiezingen plaats voor de M.R. De leden werken met een rooster van aftreden, maar kunnen zich herkiesbaar stellen. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het reglement op de medezeggenschapsraden. Dit reglement ligt in school ter inzage.

De huidige MR bestaat uit:

 • Annamieke de Jonge (ouder)
 • Ivonne Kaspers (ouder)
 • Vivian Eefting (ouder)
 • Moniek Perdok (leerkracht en voorzitter)
 • Monique Smook (leerkracht)
 • Janet Behrendt ( leerkracht )