Medezeggenschap

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Al deze beslissingen hebben direct dan wel indirect betrekking op uw kinderen op school. 

In overeenstemming met de "Wet Medezeggenschap Onderwijs" is er aan onze school een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding (3 ouders en 3 personeelsleden) De huidige mr bestaat uit de volgende leden:

 • Annamieke de Jonge (ouder)
 • Ivonne Kaspers (ouder)
 • Rick Spittje (ouder)
 • Moniek Perdok (leerkracht en voorzitter)
 • Monique Smook (leerkracht)
 • Janet Behrendt (leerkracht)

De medezeggenschapsraad denkt mee over het reilen en zeilen van obs De Sleutel en toetst het beleid van de directie. De mr beslist mee over alle zaken die het personeel of de ouders rechtstreeks raken en kan advies geven over alle algemene schoolzaken. Onderwerpen die gedurende het schooljaar aan bod komen zijn:

 • het schoolplan
 • de schoolgids
 • de financiën
 • de formatie
 • taakbeleid
 • schooltijden en vakanties
 • de vrijwillige ouderbijdrage

Ouders worden voor drie jaar verkozen. Als het termijn afloopt, hebben alle ouders de mogelijkheid zich verkiesbaar te stellen voor de mr. Als er meer gegadigden zijn dan beschikbare plaatsen worden er verkiezingen georganiseerd. 

Vergaderdate schooljaar 2023/2024

 • maandag 2 oktober 2023 
 • maandag 26 februari 2024
 • maandag 22 april 2024
 • maandag 10 juni 2024
 • maandag 8 juli 2024

Mocht u vragen/ opmerkingen hebben of wilt u een keer een vergadering bijwonen, dan kunt u mailen naar mr.sleutel@opron.nl

 Title