Onderwijsondersteuning

Op De Sleutel streven we naar passend onderwijs voor alle leerlingen.
Dit doen wij door ons onderwijs af te stemmen op de verschillen tussen kinderen, waarbij we streven naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij, binnen de mogelijkheden van hun kunnen, tot optimale leerprestaties komen.
We sluiten aan bij de mogelijkheden van de leerlingen door handelings- en opbrengstgericht te werken.
Dit betekent dat we kijken naar wat het kind nodig heeft, waar we onze doelen op afstemmen.
Door de leerling en zijn ontwikkeling goed te kennen, kunnen we ons onderwijs meestal goed afstemmen op zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. We proberen preventief te werk te gaan, immers….Voorkomen is beter dan genezen!

Over het algemeen lukt het de leerlingen om de doelen te behalen. Soms lukt dat echter niet.
De leerkrachten plegen dan interventies om ervoor te zorgen dat de leerlingen de doelen wel halen. Deze interventies vinden meestal plaats na een toets.

Wat als het niet (direct) lukt om de doelen te halen?
Mocht het na interventies niet gelukt zijn om de doelen te behalen dan organiseren de leerkracht, de ouders en de intern begeleider een leerlingbespreking, waarin zij samen in gesprek alle informatie proberen te verzamelen die nodig is om aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling te kunnen voldoen. De leerling wordt ook nauw bij dit proces betrokken. Het gaat immers over hem of haar. We praten zoveel mogelijk met leerlingen en niet over leerlingen.
De uitkomst van het gesprek kan zijn dat er meer informatie nodig is om de leerling verder te kunnen helpen. Zo kan de intern begeleider een onderzoek doen, kan de orthopedagoog van het OET (=OPRON Expertise Team) een observatie of een onderzoek doen, kan schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld worden enz.
Als we alle gegevens compleet hebben, schrijven we samen een plan (een individueel handelingsplan), waarin we de doelen en de specifieke aanpak voor een periode van 6-8 weken beschrijven.
Als het nodig is, kan het ook gebeuren dat de leerling de instructie van een onderwijsondersteuner of in een ander groep ontvangt.
Na deze periode wordt het plan met alle betrokkenen geëvalueerd en wordt het vervolg bepaald.
Heeft de leerling de doelen gehaald dan wordt het plan afgesloten. Heeft de leerling de doelen nog niet gehaald dan kan er een nieuw plan opgesteld worden.

Wat als het echt niet lukt en de leerling toch een achterstand oploopt?
Mocht het een leerling met het individuele handelingsplan niet lukken om de doelen te behalen, dan vindt er opnieuw een gesprek plaats tussen leerkracht, de ouders en de intern begeleider en kan er in overleg met de orthopedagoog besloten worden dat de leerling losgekoppeld wordt van de leerstof en de doelen van zijn groep en helemaal een eigen plan krijgt, een ontwikkelingsperspectief. Ook kan er besloten worden dat het voor de leerling beter is om naar het speciaal (basis)onderwijs te gaan.
Wordt er besloten dat dit het beste voor de leerling is, dan wordt er een toelaatbaarheidsverklaring door de school, de ouders en de orthopedagoog opgesteld. Deze wordt naar de Commissie van Advies gestuurd, die een besluit nemen of de leerling geplaatst moet worden in het speciaal (basis)onderwijs.

Wat als leren erg gemakkelijk gaat?
Het komt ook voor dat leerlingen zich de doelen erg gemakkelijk eigen maken en meer aan kunnen…deze leerlingen ontwikkelen zich sneller op één, enkele of alle vakgebieden.
Ook dan zullen wij in een leerlingbespreking met de leerkracht, de ouders en de intern begeleider bespreken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn. Ook hier is de leerling nauw bij betrokken en kan er overleg plaatsvinden met de orthopedagoog van het OET.
Ook voor deze leerling wordt er een plan opgesteld en is het mogelijk dat de leerling instructie ontvangt van een onderwijsondersteuner of in een andere groep. Het plan zal erop gericht zijn de leerling nog meer uit te dagen. Zo kan er gedacht worden aan ‘compacten’ van de leerstof en deze aan te vullen o.a. met uitdagende en verrijkende opdrachten. Na 6-8 weken wordt het plan geëvalueerd en wordt het vervolg bepaald.