Ons onderwijs

We werken vanuit de bovenschoolse kernwaarden en vanuit de kernwaarden van De Sleutel: verbonden met de omgeving w.o. ouderbetrokkenheid.

De Sleutel wil onderwijs op maat bieden aan elke leerling op elk ontwikkelingsgebied. Dit doen wij o.a. door ons te richten op de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Door deze mogelijkheden en talenten zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen, zijn wij in staat om de leerlingen goed voor te bereiden op deelname aan de maatschappij/ samenleving.

Een goede school is een school, die doet wat ze zegt en waarmaakt wat ze belooft.

Een goede school is in algemene zin een school, waar leraren onder gunstige schoolcondities goed onderwijs geven, wat leidt tot optimale cognitieve, sociaal-emotionele en talentontwikkeling van iedere leerling.

Een aantal belangrijke pijlers zijn:

  • continue professionalisering van het team;
  • groeps- en individueel ingericht onderwijs georganiseerd in horizontale(=jaargroep) - en/of verticale groepen (=groepsdoorbrekend);
  • de zorg voor de leerlingen als hoogste prioriteit; zowel naar boven als naar beneden afwijken van het gemiddelde;
  • veelvuldig gebruik van coöperatieve werkvormen;
  • het accent op de sociaal- emotionele ontwikkeling om tot een probleemloze individuele ontwikkeling van elke leerling te komen;
  • het respecteren van normen en waarden van elk individu;
  • de betrokkenheid van ouders als hoge prioriteit.

De school benadrukt dan ook persoonsgerichtheid, weerbaarheid en respectvol leven. In deze benadering ligt het accent op de individuele ontplooiing, waarbij de leerling persoonlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap ontwikkelt bij de planning, uitvoering en evaluatie van het leerproces. We stimuleren dit door de leerling te laten werken met een dag- en/of weektaak. De missie en de visie van “De Sleutel” geven aan, dat het onderwijs zoveel mogelijk moet voldoen aan de eisen, die door de samenleving worden gesteld.

Wij zijn voortdurend bezig om het onderwijs en de ondersteuning aan onze leerlingen te verbeteren, om zo steeds beter te kunnen aansluiten bij wat de leerlingen nodig hebben.