Groep 3 t/m 8

Op de Sleutel hechten we veel waarde aan het zelfstandig werken van de kinderen. Binnen de kleutergroepen zal hiermee al worden begonnen. We zullen de kinderen begeleiden om te komen tot: van een korte opdracht zelfstandig uitvoeren tot het uitvoeren van halve dagtaken, daarna dagtaken en uiteindelijk proberen te komen tot het werken met weektaken. De leerlingen zal geleerd worden zelf de administratie van hun werkzaamheden bij te houden.

Op de momenten dat de ene groep zelfstandig werkt, kan de leerkracht instructie geven in een andere groep of extra aandacht besteden aan uitvallers of kinderen die iets meer kunnen. Via een beschrijving van de verschillende vakgebieden zult u een globale indruk krijgen van de werkwijze op onze school.

Lezen

Nadat er in groep 1 en 2 gewerkt is aan de benodigde leesvoorwaarden, beginnen we in groep 3 met het aanvankelijk lezen. Dit gebeurt via de methode Veilig Leren Lezen. Het aanvankelijk lezen zal groepsgewijs aangeboden worden. Natuurlijk is er aandacht voor of snellere en minder snellere leerlingen. Na het aanvankelijke leesprogramma wordt het technisch lezen verder ontwikkeld.  Kinderen die nog geen AVI plus hebben gehaald, zitten in een instructiegroep onder begeleiding van een leerkracht.

Hierbij lezen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 vier ochtenden in de week op hun eigen niveau. De kinderen die AVI plus reeds hebben gehaald, werken middels een roulatiesysteem aan verschillende leuke en interessante leesopdrachten. We gebruiken de A.V.I. en DMT toetsen voor het technisch lezen.

Voor het onderdeel begrijpen lezen gebruiken we de methode nieuwsbegrip als inspiratiebron.

De resultaten van het leesonderwijs worden twee keer per jaar getoetst met de Cito  begrijpend lezen.

Taal

In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de kinderen.

In de onderbouw hebben we verschillende hoeken binnen en buiten de groep en kunnen de kinderen op een creatieve wijze werken aan hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid (Schatkist).

Voor taal en spelling gebruiken we Veilig leren lezen (nieuwe versie) voor groep 3 en vanaf groep 4 de methode “Taal op Maat” en “spelling op maat”. De resultaten op spelling en taalgebied worden twee keer per jaar getoetst met de Cito spelling en cito woordenschat.

Rekenen
In groep 1 en 2 wordt het rekenen voorbereid en wordt gebruik gemaakt van de map Beginnende Gecijferdheid” van het CPS. Met behulp van allerlei ontwikkelingsmaterialen worden diverse begrippen aangeleerd. In de groepen 3 tot en met 8 maken we gebruik van de methode Wereld in getallen. De kinderen van groep 4 tot en met 8 krijgen instructie op hun eigen niveau. Na elk blok maken de kinderen een methodetoets, waarna bekeken wordt, wie herhalingsstof of verdiepingsstof nodig heeft. Naast deze methode- gebonden toetsen nemen we twee keer per jaar de Cito – rekentoets af om de prestaties te kunnen meten met het landelijke gemiddelde. We gebruiken tevens de software van de methode.  Deze software wordt voornamelijk ingezet om kinderen extra te laten oefenen met de aangeboden leerstof.

Schrijven
Vanaf groep 3 wordt, na veel motorische oefeningen in de kleutergroepen, structureel aandacht besteed aan het vak schrijven. Bij de start in groep 3 schrijven de leerlingen met een speciale driekantige potlood. In groep 4 wordt een start met deze potlood gemaakt en gaande weg het jaar wordt bekeken of er een overgang gemaakt kan worden naar een speciale balpen. We gebruiken deze balpen en potlood om een goed handschrift te bevorderen. Voor het schrijfonderwijs gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’.

Zaakvakken; (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie )

Vanaf groep 5 wordt hier methodisch mee gewerkt. We gebruiken de methoden:

  • “Geobas” voor aardrijkskunde
  • “Brandaan” voor geschiedenis
  • “School tv”

Bij de zaakvakken wordt regelmatig gebruik gemaakt van programma’s van schooltelevisie. Vanaf groep 5 werken de kinderen elke week gedurende een uur aan wereldoriënterende onderwerpen. Ze mogen daarbij informatie zoeken in het documentatiecentrum of zoeken op Kennisnet. Na een bepaalde periode moeten ze over het gekozen onderwerp een werkstuk maken of een spreekbeurt houden.

Verkeer
Om de kinderen voor te bereiden op deelname aan het verkeer wordt in de groepen 4 tot en met 8 gebruik gemaakt van de methoden “Stap Vooruit”, “Op voeten en fietsen” en de “Jeugdverkeerskrant”. In groep 7 worden de kinderen door middel van de “Jeugdverkeerskrant” en proefexamens voorbereid op het schriftelijk verkeersexamen dat jaarlijks in april plaatsvindt. In groep 8 krijgen de kinderen het praktische verkeersexamen in oktober. Ze moeten dan een bepaalde route in Veendam fietsen, waarbij ze beoordeeld worden op het correct toepassen van de diverse verkeersregels en –handelingen.

Wanneer de kinderen voor zowel het schriftelijk als het praktisch verkeersexamen zijn geslaagd, ontvangen zij hun verkeersdiploma.

Expressieactiviteiten
Voor expressie weken we aan de hand van de doelen per jaargroep en we gebruiken de methode “Moet je doen” als inspiratie. Handvaardigheid, tekenen, drama, muziek en dans zijn vaste onderdelen op het weekrooster voor de groepen 1 tot en met 8. Veel lessen gaan uit van een groepsgerichte lesopzet, waarbinnen de kinderen ook individueel en in groepjes aan opdrachten kunnen werken. In ons cultuurbeleidsplan hebben we beschreven hoe we schoolbreed hieraan werken.  Bij de lessen voor drama, muziek en dans worden we ondersteund door leerkrachten van de Theater en muziekschool Veendam.

Techniek
Dit is geen apart vak, maar het is wel een onderdeel dat op vele momenten in het onderwijs aanwezig is. Computers en vele constructiematerialen (Knexx, Lego, Dacta e.d.) brengen onze kinderen in aanraking met techniek. In alle klassen is materiaal aanwezig waar de kinderen (bij toerbeurt) mee aan de slag gaan. In de bovenbouw en middenbouw maken ze gebruik van de techniekkast. De groepen 5 t/m 8 gaan 4 keer per schooljaar naar het technieklokaal van de Winkler Prins(v.o.) waar onder begeleiding van de groepsleerkracht en vrijwilligers technieklessen worden gegeven.

Gymnastiek
IIn de onderbouw bewegen de kinderen elke dag in het speellokaal of buiten op het schoolplein. De groepen 3 t/m 8 en 4 hebben gym op donderdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.  Groep 5/6 heeft 1x per 14 dagen zwemmen in de oneven weken in het zwembad Tropiqua te Veendam.  Alle gymlessen worden door een vakleerkracht gegeven. De gymnastieklessen worden gegeven in de Wildervankhal. De kinderen worden gebracht en gehaald met de bus. Na het sporten is het verplicht om te douchen